Pažangos, pasiekimų vertinimas

 

Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Siekiant pažinti vaiką, jo individualumą, nustatyti gebėjimų lygį  bei sukautą patirtį, įstaigoje taikoma visuminio vertinimo sistema. Ugdymosi pasiekimų vertinimas padeda numatyti tolesnes ugdymo kryptis  bei pritaikyti ugdymo(si) procesą vaikų grupei ir individualiems vaiko poreikiams. Vaiko ugdymosi pasiekimai vertinami pagal kompetencijas. Specialiųjų poreikių vaikui vertinimui sudaryta individuali vertinimo sistema, kuri apima vaiko bendravimo, kalbos, savitvarkos, pažinimo procesų, motorikos vystymąsi. Ugdymosi pasiekimų vertinimo dažnumas

  1. Vaiko gebėjimų vertinimas adaptacijos laikotarpiu.
  2. Du kartus per metus (rugsėjo ir gegužės mėn.)Atskirais atvejais, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, vertinimas vyksta ir dažniau.
  3. Spec. poreikių vaiko pasiekimai vertinami tris kartus per metus (rugsėjo, sausio ir gegužės mėn.) Vaikai, turintys didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių,  vertinami nuolat.

Vertinimo vykdytojai ir dalyviai Vaiko pasiekimus vertina auklėtojas ir kiti įstaigos specialistai : logopedas, spec. pedagogas, papildomojo ugdymo pedagogai (dailės, muzikos, šokių), tėvai. Spec. poreikių vaikų vertinimą atlieka: spec. pedagogas, logopedas, masažistas, kineziterapeutas, auklėtojas, tėvai.

atnaujinta: sausio 7, 2015