Programos

Vykdomos programos

Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Joniškio lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogų sukurta programa „Aukit, aukit ąžuoliukai“. Programos uždaviniai:

  1. Kurti pozityvius vaiko-šeimos-pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, bendravimu ir bendradarbiavimu.
  2. Gerinti ugdymo kokybę, taikant pažangias metodikas ir naujausias technologijas, įgyvendinant kūrybinius projektus, gerinant kūrybinių grupių veiklą.
  3. Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą.
  4. Plėsti vaikų papildomo meninio ugdymo galimybes, ugdyti gebėjimą išreikšti savo patirtį taikant įvairius meninės raiškos būdus.
  5. Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus, didesnį dėmesį skiriant mūsų regiono tradicijoms ir papročiams.
  6. Plėtoti spec. poreikių vaikų visapusišką ugdymą ir jų integraciją į bendro ugdymo grupes.

„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programa“ Programa skirta 5-7 metų vaikams. Jos tikslas laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdimuisi mokykloje. „Zipio draugai“ Nuo 2005 metų abi priešmokyklinės grupės papildomai dirba pagal tarptautinę ugdymo programą, kuri skirta 5-7metų vaikams. Jos tikslas pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Šią programą parengė organizacija „Befrienders International“, o dabar vykdo tarptautinė organizacija „Partnership for Choldren. Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, bendradarbiaudama su ŠMM, Jaunimo psichologinės paramos centru, Švietimo plėtros centru.

atnaujinta: June 28, 2022